Polską Kancelarię Aktuarialną tworzą licencjonowani aktuariusze z  bogatym doświadczeniem oraz aktualną wiedzą zdobytą podczas realizacji projektów zarówno po stronie wykonujących jak i audytujących raport aktuariusza.

Misja:
Dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań w dziedzinie matematyki aktuarialnej zapewniających rzetelność oraz wiarygodność niezbędną dla sprawozdawczości finansowej. 

Polska Kancelaria Aktuarialna realizuje swoją misję poprzez kalkulację rezerw na pozapłacowe świadczenia pracownicze zgodnie z międzynarodowymi oraz krajowymi standardami rachunkowości.

Kluczowe wartości:
kompetencje, bezpieczeństwo, profesjonalizm, odpowiedzialność, precyzja, etyka

Jesteśmy ekspertami w wycenie pozapłacowych świadczeń pracowniczych takich jak:
odprawy emerytalne,
odprawy rentowe,
odprawy pośmiertne,
niewykorzystane urlopy,
deputaty,
dodatki stażowe,
ekwiwalenty,
nagrody jubileuszowe,
inne świadczenia wynikające ze stosowanych przepisów prawa pracy, bądź wewnętrznych regulaminów pracy.


Ponadto wyceniamy w skorygowanej cenie nabycia takie instrumenty finansowe jak:
kredyty
pożyczki
leasingi
obligacje

Organizacje podlegające przepisom ustawy o rachunkowości zobligowane są, zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, przedstawić rzetelnie i jasno sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy, a więc w szczególności ujawnić swoje kompletne zobowiązania. W odwołaniu do powyższej ustawy rezerwy na świadczenia pracownicze wykazywane są w bilansie jako zobowiązania, pomimo niepewności dotyczącej kwoty i terminu ich wymagalności. Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników zaliczane są do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na przyszłe okresy sprawozdawcze. Przykładami tych świadczeń, wynikającymi wprost z art. 92§1 Kodeksu Pracy, są odprawy emerytalne, rentowe oraz pośmiertne.

 
 


"Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, zakładowych układów zbiorowych pracy i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami. Oszacowanie kwoty rezerwy powinno uwzględniać obowiązkowe obciążenie pracodawcy wynikające z obowiązujących na dzień kalkulacji rezerwy przepisów prawa (np. składki emerytalne i rentowe). Przy wycenie pozapłacowych świadczeń pracowniczych, takich jak odprawy emerytalne, można kierować się postanowieniami MSR 19 „Świadczenia pracownicze”."

"W niniejszym standardzie zaleca się jednostkom, nie wprowadzając jednak takiego wymogu korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza w zakresie wyceny wszelkich istotnych zobowiązań z tytułu długoterminowych pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Ze względów praktycznych jednostka może zwrócić się do wykwalifikowanego aktuariusza o przeprowadzenie szczegółowego ustalenia wysokości zobowiązania przed dniem bilansowym. Niemniej jednak wyniki takiej wyceny powinny być aktualizowane po każdej istotnej operacji gospodarczej i innych istotnych zmianach okoliczności (w tym po zmianie cen rynkowych i stóp procentowych), które zaistniały do dnia bilansowego."

" Celem niniejszego standardu jest określenie zasad ujmowania i wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, a także niektórych umów kupna lub sprzedaży niefinansowych składników majątkowych. Wymagania dotyczące prezentacji informacji o instrumentach finansowych zostały określone w MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja. Wymagania dotyczące ujawniania informacji o instrumentach finansowych zostały określone w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji. "
 
 
 
 

Najbezpieczniejszą i jednocześnie jedyną wiarygodną metodą szacowania rezerw na pozapłacowe świadczenia pracownicze jest wycena aktuarialna przygotowana przez licencjonowanego aktuariusza
– eksperta w dziedzinie obliczania ryzyka, matematyki finansowej, ubezpieczeniowej oraz wyceny planów emerytalnych. Metoda aktuarialna oparta jest na szeregu założeń finansowych, demograficznych i makroekonomicznych. W oparciu o te założenia aktuariusz modeluje przyszłe zachowanie zatrudnionych, sytuacje ekonomiczna a ostatecznie kwantyfikuje wartość przyszłych zobowiązań. Miedzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 wymaga wykorzystania indywidualnej prospektywnej metody prognozowanych świadczeń jednostkowych (projected unit credit method) dla większości pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Metoda ta jest bardzo czuła na wszelkie zmiany tych założeń a ich nieodpowiednie dobór prowadzi do niedoszacowania bądz przeszacowania rezerw. Korzystanie z usług licencjonowanego aktuariusza jest tak ważne ponieważ gwarantuje najwyższą jakość usług, słuszność przyjętych założeń oraz metodologii.

Przy zastosowaniu tej metody niezbędne jest przyjęcia szeregu założeń aktuarialnych miedzy innymi dotyczących założeń demograficznych i finansowych. Założenia demograficzne dotyczą przyszłych cech charakteryzujących aktualnie zatrudnionych i byłych pracowników, którzy są uprawnieni do świadczeń. Założenia finansowe natomiast dotyczące takich zagadnień jak inflacja, zwrot z aktywów programu i stopy dyskontowe. Mają one ogromny wpływ na prawdopodobieństwo wypłaty świadczenia, wysokość świadczenia i uwzględniają wartość pieniądza w czasie.
 
   

 
Jednostki zobligowane do wyceny instrumentów finansowych, dokonują tej wyceny zgodnie z MSR19, KSR 4 oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.) – rozporządzenie o instrumentach finansowych. Zobligowane do wyceny instrumentów finansowych są wszystkie jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega corocznemu badaniu.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem poniższe instrumenty finansowe powinny być wyceniane w skorygowanej cenie nabycia.

  1. Aktywa finansowe (np. obligacje), które nie zostaną sprzedane do terminu wymagalności;
  2. Zobowiązania finansowe (np. leasingi, kredyty, pożyczki), z wyłączeniem instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań, pozycji zabezpieczonych oraz zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu;
  3. Składniki aktywów finansowych o określonym terminie wymagalności, dla których ustalenie wartości godziwej w sposób wiarygodny jest niemożliwe;
  4. Nieprzeznaczone do sprzedaży należności własne oraz udzielone pożyczki.

Skorygowana cena nabycia jest to kwota, w jakiej składnik aktywów lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych pomniejszona o spłatę kapitału, skorygowaną (pomniejszoną lub powiększoną) o wyliczoną w oparciu o efektywną stopę procentową skumulowaną amortyzację wszelkich różnic pomiędzy wartością początkową a wartością w terminie wymagalności oraz pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość.

 
 
 
  

Polska Kancelaria Aktuarialna korzysta wszelkich dostępnych metod zapewniających bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych.

Maksymalna ochrona powierzonych nam informacji jest możliwa dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, które stosujemy od momentu przygotowania wytycznych poprzez uzyskanie danych wyjściowych od klienta do przekazania raportu końcowego oraz skutecznego usunięcia danych. Spółka korzysta z infrastruktury klucza publicznego w skrócie (PKI) gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przetwarzane dane są szyfrowane i składowane w wyspecjalizowanym centrum przetwarzania danych pracującym zgodnie z normą ISO 27001.

Dostęp do rozszyfrowania posiada wyłącznie prowadzący projekt aktuariusz i upoważniona osoba ze strony zamawiającego. Zasady współpracy z centrum przetwarzania danych określone są w umowie SLA (Service Level Agreement). Centrum przetwarzania danych odpowiedzialne jest za ochronę fizyczną, całodobowy monitoring, system przeciwpożarowy, kontrolę dostępu, kontrolę logowania, śledzenie drogi dokumentu, system ochrony przed atakami i ochronę antywirusową, transmisje danych przy pomocy bezpiecznych połączeń szyfrowanych, bezpieczne składowanie i archiwizację tzn. tworzenie kopii zapasowych wielokrotnie w ciągu dnia oraz skuteczne skasowanie nieaktualnych danych.
 
 
 
 
Zwiększenie dostępności pracowników podczas procesu zamknięcia roku 
Harmonogram prac związanych z naliczaniem rezerwy będzie ustalony w taki sposób aby pracownicy Państwa spółki byli dostępni w okresach natężonej pracy
Państwa obciążenie związane z wykonaniem naliczenia związane jest głównie z dostarczeniem danych statystycznych. Ustalony harmonogram prac będzie uwzględniał Państwa terminarz zamknięcia roku oraz innych czasochłonnych procesów. 
 
Efektywny podział prac 
Podział prac między pracowników Państwa spółki, a dedykowanych pracowników PKA będzie kładł nacisk na efektywność procesu naliczenia.
Z naszej strony zapewniamy Państwu wsparcie w doborze założeń odzwierciedlających sytuację spółki jak i otoczenia ekonomicznego. 
 
Kompletne zrozumienie zmian wysokości rezerw 
Wysokość rezerw na pozapłacowe świadczenia pracownicze jest uzależniona od wielu czynników. Na Państwa potrzeby wyjaśnimy ruchy związane z następującymi czynnikami:
  • zmiany w strukturze pracowniczej,
  • zamiany założeń śmiertelności, mobilności itd.,
  • zmiany założeń ekonomicznych,
  • zmiany programów świadczeń pozapłacowych.
Minimalizacja czasu spędzonego na współpracę z audytorem 
Sporządzony raport będzie posiadał komplet informacji potrzebnych audytorowi do oceny zasadności utworzonych rezerw.
W przypadku potrzeby prezentacji dodatkowych ujawnień zespół aktuarialny PKA jest do dyspozycji Państwa i audytora.  
 
 
 
   
PKA Polska Kancelaria Aktuarialna Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 61/1003
00-189 Warszawa
tel. +48 51-47-77-235
warszawa@pka.com.pl

Siedziba:
ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 2
50-232 Wrocław
tel. +48 609-15-17-15
biuro@pka.com.pl
 Formularz kontaktowy    
 Zakres świadczeń:

   
Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Treść wiadomości:

odprawy emerytalne odprawy rentowe
odprawy pośmiertne niewykorzystane urlopy
deputaty dodatki stażowe
ekwiwalenty nagrody jubileuszowe
inne świadczenia wynikające ze stosowanych przepisów prawa pracy, bądź wewnętrznych regulaminów pracy.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKA Polska Kancelaria Aktuarialna Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zobacz pełną Politykę Prywatności 

Mapa dojazdowa
© Polska Kancelaria Aktuarialna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: hajime studio